Ποιότητα

Η ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. κατασκευάζει πιστοποιημένα προϊόντα ανελκυστήρα, με αφοσίωση στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ποιότητα, η εταιρία μας είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα η οποία ανέπτυξε σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Η ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας βάση του διεθνούς προτύπου Ποιότητας ISO 9001, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Ανελκυστήρες 2014/33 / ΕΕ, Παράρτημα ΧΙ (Ενότητα Η) σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την επιθεώρηση και τη δοκιμή ανελκυστήρων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου: ISO 10.002:2004 Διαχείρισης Ποιότητας – Κατευθυντήριες Οδηγίες για την ικανοποίηση των πελάτων και τη διαχείριση των παραπόνων τους.

Η εταιρεία δεσμεύεται αυστηρά σε αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 14001:2004. Η ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. τηρεί επιπλέον σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο