Πιστοποίηση – Περιοδικός Έλεγχος

Οι πιστοποιήσεις ανελκυστήρων πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο τμήμα πιστοποίησης της ΠΑΛΥΒΟΣ Π. & Δ. Α.Ε. Οι πιστοποιήσεις αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας τους. O έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Αναγνωρισμένο Οργανισμό είναι θεσμοθετημένος από το 2000 στην Ελλάδα.

H επιθεώρηση των ανελκυστήρων ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική νομική υποχρέωση, αλλά για μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική συντήρηση. Η πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, βιομηχανικούς χώρους και πλοία. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008:

  • Οι νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 / 1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
  • Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν / πιστοποιηθούν από Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.
  • Επισημαίνεται ότι στο εξής όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους.
Μετάβαση στο περιεχόμενο